Giỏ hàng

Thông báo mời hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo mời hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

THƯ MỜI 

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

 

Kính gửi: Quý vị Cổ đông 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 (HĐQT) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

1. Địa điểm tổ chức: 14h ngày 29/03/2021.

2. Địa điểm: Tại hội trường Công ty Cổ phần Dệt May 29/3. Số 60, Đường Mẹ Nhu, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), báo cáo tài chính năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

- Báo cáo thẩm định kết quả SXKD năm 2020 và báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

- Thông qua tờ trình của HĐQT về các nội dung:

* Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;

* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đối tượng tham dự: Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt May 29/3 (HACHIBA) tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông ngày 01/3/2021.

Những Cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty HACHIBA hoặc ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự theo mẫu quy định (mẫu ủy quyền được đính kèm bên dưới), người được ủy quyền không được phép ủy quyền cho bên thứ ba.

4. Đăng ký dự họp Đại hội đồng Cổ đông: Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp và tiện việc đón tiếp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hay ủy quyền bằng cách gửi thư, fax, điện thoại trước 16 giờ ngày 26/3/2021.

5. Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo giấy mời, CMND, giấy ủy quyền (theo mẫu). Giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông, người được ủy quyền, và có đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức và bản sao CMND của Cổ đông.

6. Mọi chi phí đi lại và chi phí khác phát sinh trong quá trình tham dự Đại hội do Cổ động tự trang trải.

Trân trọng kính mời./.

Đà Nẵng, ngày 4 tháng 3 năm 2021

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ      

CHỦ TỊCH                   

ĐÃ KÝ                     

HUỲNH VĂN CHÍNH        

 

Tài liệu liên quan:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021